ADORAČNÍ DEN FARNOSTI - úterý 11. 12. 2012

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI - úterý 11. 12. 2012

Milí farníci,
všichni jsme opět srdečně zváni
ke společné adoraci.
Letos budeme před Ježíšem
v Nejsvětější svátosti
děkovat a prosit
za naše farní společenství
v úterý 11. prosince 2012.

Tento den je modlitebně propojen s Arcibiskupským kněžkým seminářem v Olomouci

Udělejte si čas a zařaďte si už teď adoraci do svého programu.
Modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává!

Průběh adroačního dne:
9:00 hod. - vystavení Nejsvětější svátosti oltářní
17:45 hod. - společné zakončení adorace
18:00 hod. - mše svatá

Zapiště se v kostele, aby po celý den byla zajištěna přítomnost adorujících.

„Chceš-li ke mně přijít, nemusíš opouštět zemi,“
říká Bůh,
„sám k tobě přijdu, kvůli tobě jsem se stal pozemšťanem.
Naříkáš si, že nejsi dost duchovní,
abys mohl přebývat v mé blízkosti?
Ale já - tvůj Bůh - jsem kvůli tobě vstoupil do hmoty.
Od slunce východu do slunce západu beru chléb a víno
a proměňuji je ve své tělo a krev.“
W. Stinissen

Kdy a proč byl adorační den zaveden?

V novodobé historii se poprvé uskutečnil adorační den roku 2002.
Rozhodnutím arcibiskupa se s platností od 1. adventní neděle roku 2002 znovu zavedla v diecézi stálá adorace.
Navázalo se tak na rozhodnutí arcibiskupa Leopolda Prečana z roku 1934, kdy na základě encykliky „Miserentissimus Deus“ zavedl stálou adoraci po celé diecézi.
Tam, kde to bylo možné, zůstala původní data, jinde byla stanovena nová (např. za farnosti, které jsou dnes v Diecézi ostravsko-opavské).
V praxi to vypadá tak, že každý den je na někerém místě naši diecéze adorace. Střídají se jednotlivé farnosti a řeholní komunity.
Navíc je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře.
O adoračním dnu farnosti se má vystavit Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace má probíhat slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.