Oznamy pro farnost 31.12.2017

Svátek SVATÉ RODINY

První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 38 811,- Kč.

Také poděkování patří dětem a cimbálové muzice Višňa, ženám z Háječku a mužskému sboru za jejich krásné vystoupení. Při tomto koncertu na dobrovolné vstupné bylo darováno 10 829,- Kč. Všem vám upřímné Pán Bůh zaplať.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci lednu.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Na první pátek bude adorace s litaniemi a svátostné požehnání.

V sobotu 6.1.2018 se koná v Ostrožské Lhotě Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků i vedoucích skupinek bude v sobotu ve 13.3o hodin v Pastoračním domě. Pak následuje požehnání koledníkům.

V sobotu se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla.

Do nového roku 2018 přeji vám všem hodně radosti, zdraví, kéž se pod Božím vedením v tomto roce vše v dobré obrátí, ať vám Bůh ve všem dobrém žehná a provází vás svojí ochranou.