Oznamy pro farnost 25.3.2018

Květná neděle

Ze soboty na Květnou neděli se mění čas.

Na Květnou neděli, je třeba přinést s papírovými pokladničkami almužnu, pokud jste něco ušetřili. Vaše pokladničky s dary se přinesou k oltáři v rámci obětního průvodu.

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti.

V neděli se koná křížová cesta v kostele i v přírodě ve 14,00 hodin.

Velký pátek je dnem přísného postu.

V pátek bude poslední křížová cesta v 15,00 hodin v kostele.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se pomodlíme v kostele společně ranní chvály v 8,00 hodin.

V sobotu probíhá adorace u Božího hrobu po modlitbě ranních chval. Zapisujte se již dnes do rozpisu adorace.

Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné v blízkosti Božího hrobu.

Ve svátky velikonočního třídenní se před obřady nebude zpovídat.

Všem, kdo přispěli do sbírky na opravy našeho kostela minulou neděli, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 21 963,-- Kč.

Na velikonoční neděli se koná sbírka na kněžský seminář.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté světí pokrmy.

Příští neděli jsme zváni na farní kavárnu.