Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zasílá všem věřícím své diecéze pastýřský list.

V listě se zmiňuje i o círekevních školách. Přehled škol v naší arcidiecézi naleznete zde

Drazí bratři a sestry,

dnes máme důvod se radovat, protože Bůh nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, protože sám Bůh se postavil na naši stranu. On je důvodem naší naděje, On je naší jistotou.

Přeji a vyprošuji vám, abyste vánoční blízkost Ježíše zakoušeli trvale. On přece slíbil, že bude mezi námi vždy, když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce. Pokusme se co nejčastěji o takový postoj, když se sejdeme doma v rodině, nebo s věřícími přáteli. I ve škole či na pracovišti snad objevíme věřícího křesťana. Najděme odvahu si mezi sebou říci, že chceme jeden druhého mít kvůli Ježíši tak rádi, aby se On mohl znovu narodit v našem středu, abychom znovu mohli prožívat pravou vánoční radost z Ježíšovy blízkosti.

Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce zapojili do společného úsilí plněji prožívat svůj křest. Z více míst slyším, že stoupl počet těch, kteří požádali o svátost křtu, a někteří rodiče se při příležitosti křtu svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k přijímání svátostí, nebo se teprve začali připravovat na svou první zpověď a svaté přijímání. Objevili Boží přátelství a našli radost z Boha. Začali žít jako Boží děti. Z toho plyne úkol pro ostatní věřící, aby je laskavě přijali a zapojili do svého společenství.

I dnešní oslava, kdy se radujeme z Božího zájmu o nás, z lásky Boha, který se stal jedním z nás, který se nám daroval, je příležitostí, abychom obnovili své rozhodnutí pro Boha, důstojně a velkoryse odpověděli na jeho lásku, abychom mu dali ve svém srdci více místa. Každý z nás má od křtu Boží život. V každém pokřtěném Bůh přebývá. Nikdy nejsme sami. Jen zkusme s Bohem více počítat, zkusme na něho brát více ohled, snažme se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víře. Budeme vědět, komu jsme uvěřili a budeme si jistí.

Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali pokřtít. Při křtu slíbili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí milovat Boha a bližního. K tomu patří nejen přihlásit děti do náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na nedělní bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé. Vím, že náboženská výchova dětí není v dnešním prostředí lehká. Velmi důležitým předpokladem úspěšné výchovy je však především váš příklad křesťanského života.

Abych vám usnadnil náročnou výchovu, nabízím vašim dětem církevní školy, které jsme pro ně vybudovali. Vím, že je jich zatím málo a že nejsou všude. Informujte se, prosím, o možnostech studia pro vaše děti na církevních školách. Mateřské a základní školy mohou využít jen ti, kteří je mají blízko. Ty střední mají internáty, takže je možné dojíždět i z větší dálky. Máme tři gymnázia, jednu střední odbornou a jednu vyšší odbornou školu. Učňovské školy nemáme, ale studentům státních učňovských škol v Kroměříži nabízíme aspoň náš internát s výchovným programem. Všechny naše školy jsou po odborné stránce kvalitní. Navíc nabízejí náboženskou výchovu a názorové prostředí, které pomůže studentům nejen získat dobré informace a v diskuzích si tříbit názory, ale také se naučit pracovat na sobě. Spolu s učiteli se jim věnují kněží a vychovatelé a pomáhají jim vyrůst v křesťanské osobnosti. I v našich školách se vyskytují problémy, ale snažíme se je poctivě řešit, protože tito lidé mají vaše děti rádi a záleží jim na nich. Studentům, pro které by jedinou překážkou studia byla finanční otázka, se snažíme zajistit stipendium.

Nepíši vám o tom proto, že by školy potřebovaly reklamu, ale proto, že mi záleží na víře vašich dětí a chci vám v plnění náročného úkolu, který jste na sebe při křtu dětí vzali, pomoci. V tyto dny jste věnovali hodně sil přípravě dárků. Udělejme společně něco pro to, aby vaše děti měly a v životě si uchovaly i nejcennější dar víry.

Svatý otec vyhlásil od příštího podzimu Rok víry, aby nás povzbudil ve víře, o kterou je třeba stále a vytrvale usilovat, aby se upevnil náš vztah s Kristem Pánem, abychom byli schopni vydávat dnešnímu světu věrohodné svědectví.

Využijte vánoční oslavu Boha, který přišel v Ježíši Kristu mezi nás. Kéž tyto oslavy upevní vztah každého z vás ke Kristu a dají vám zakusit radost z Boha.

Radost z Boha ať je vaší silou!

Váš arcibiskup Jan