Oznamy pro farnost 22.9.2019

25.neděle v mezidobí

Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi.

Děti si mohou vyzvednout krabičky a tabulku k nalepování obrázků.

Při sbírce minulou neděli se vybralo 18 668,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Prosím, aby se v neděli 29.září po mši svaté členové dosavadní farní rady sešli v Pastoračním domě.

V sobotu 28.září 2019 a v neděli 29.září 2019 se budou konat volby do pastorační rady naší farnosti.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI OSTROŽSKÁ LHOTA

Sídlo farnosti:

Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota, 687 23 Ostrožská Lhota čp. 64

Všeobecně:

Dle stanov arcibiskupství olomouckého každá farnost musí mít ekonomickou radu. Členy rady jmenuje správce farnosti (2 – 4 členy). Dále dle stanov může farnost mít pastorační radu. Pět členů pastorační rady volí farní společenství a 5 členů jmenuje správce farnosti. Jeden člen pastorační rady je nominován do ekonomické rady.

Volby do pastorační rady ve farnosti Ostrožská Lhota

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.

Počet volených členů pastorační rady v naší farnosti: 5

Volební právo:

- právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti,

- právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Jmenovaná volební komise:

Dne 11. 8. 2019 byla jmenována volební komise ve složení:

Jiří Bezděk, Antonín Jelének, Lumír Mach

Volební řád:

- farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů do pastorační rady,

- kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou,

- volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do pastorační rady jako delegáti,

- seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dní před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele,

- stejným způsobem se zveřejní seznam členů pastorační rady delegovaných jednotlivými institucemi,

- v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům,

- volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb,

- volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství výsledky voleb.

Termín konání voleb:

- po ukončení mše svaté v sobotu 28. září 2019

- po ukončení mše svaté v neděli 29. září 2019

Místo konání voleb:

- kostel sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě

Způsob konání voleb:

- vložením hlasovacího lístku s označenými kandidáty do volební urny (max. 5 kandidátů)

Ostrožská Lhota dne 26. 8. 2019

P. Miroslav Reif, správce farnosti

Kandidáti navrhovaní

PRO VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI OSTROŽSKÁ LHOTA

Do pastorační rady se volí 5 kandidátů

Bartoněk Jiří, Ostrožská Lhota čp. 62

Bartoňková Ludmila, Ostrožská Lhota čp. 62

Bezděk Jiří, Ostrožská Lhota čp. 191

Bezděková Jarmila, Ing., Ostrožská Lhota čp. 191

Hájková Jarmila, Ostrožská Lhota čp. 183

Hanák Ladislav, Ostrožská Lhota čp. 216

Mach Dominik, Ostrožská Lhota čp. 385

Mach Lumír, Ostrožská Lhota čp. 526

Machová Hana, Mgr., Ostrožská Lhota čp. 385

Mazurek Přemysl, Bc., Ostrožská Lhota čp. 321

Mazurková Monika, Ostrožská Lhota čp. 321

Pavelka Miroslav, Ostrožská Lhota čp. 53

Pavelka Miroslav, Ing., Ostrožská Lhota čp. 544

Pospíšilová Eliška, Ostrožská Lhota čp. 246

Tyto následující kandidáty už nevolte, budou jmenováni do ekonomické rady farářem:

NAVRHOVANÍ KANDIDÁTI DO EKONOMICKÉ FARNÍ RADY 2019

1. Dominiková Ludmila, Ostrožská Lhota čp. 19

2. Hájek Václav, Ostrožská Lhota čp. 183

3. Jelének Antonín, Ostrožská Lhota čp. 409

4. Tuháček Roman, Ing., Ostrožská Lhota čp. 538