Oznamy pro farnost 14.6.2020

11.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne poslední příprava na první svaté přijímání dětí.

Prosím rodiče dětí prvokomunikantů, aby se v pátek sešli po mši svaté v kostele.

Příští sobotu odpoledne od 15.oo hodin se koná zpověď dětí a zkouška k obřadům slavnosti prvního svatého přijímání.

Bylo by dobré, aby ke svaté zpovědi přišli i rodiče, sourozenci, kmotři a další rodinní příslušníci. Využijte možnosti vykonat si svatou zpověď i během týdne.

K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti z naší farnosti v neděli 21. června při mši svaté v 9.oo hodin.

Při sbírce na pokrytí výdajů spojených s primicí našeho budoucího novokněze Vojtěcha Radocha se vybralo 31 165,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

O udělení kněžského svěcení požádal Mgr. Vojtěch Radoch, jáhen, narozený 10. 6. 1991 v Uherském Hradišti, který pochází z farnosti Ostrožská Lhota. Podle přání Církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě u mne ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.

S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou Církev, a tedy i pro vás, snažně vás všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být uděleno dne 27. 6. 2020 v 9.3o hod. v katedrále svatého Václava v Olomouci.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole. Vyplněné odevzdejte do 30. června.