Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Na Svatém Antonínku v pondělí 6. 7. 2020 sloužil svou primiční mši svatou P. Vojtěch Radoch. Nekonala se podle původního plánu v rodné Ostrožské Lhotě, ale na Antonínku. Na kopci, který se tyčí mezi Lhotou a Blatnicí. Pahorkem prochází hranice mezi dvěma farnostmi, děkanáty a kraji. Kéž by se na tomto poutním místě bořily „hradby“ v našich srdcích mezi Bohem a mezi lidmi navzájem.

S Blatnickou horou je velmi úzce spjat služebník Boží P. Antonín Šuránek, který svůj život zasvětil výchově a formaci bohoslovců a kněží. Ať i na jeho přímluvu dokáže Vojta rozdávat všude tam, kam přijde, víru, naději a lásku.

Kdo se slavnosti nemohl zúčastnit, tak si ji může v následujících odkazech přiblížit.
Ti, kteří byli přítomni, si ji mohou připomenout a oživit.
Všichni společně se však za všechny kněze a nová duchovní povolání nezapomínejme modlit!

• Fotogalerie Člověk a Víra(Vojta Pospíšil, Lukáš Janík, Karel Smetana) zde

• Reportáž z průběhu slavnosti (Lenka Fojtíková) zde

• Rozhovor s novoknězem (Lenka Fojtíková) zde

• Video - sestřih mše svaté (Luboš Ovsík) zde

• Video - mše svatá (Vojtěch Trčka) zde

• Video - záznam mše svaté (Kamil Pavelka) zde

Modlitba Matky Terezy za kněze
Maria, Matko Ježíšova,
rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.
Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.
Vkládej Ježíše stále na jejich rty,
aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,
miluj je a přinášej jim radost.
Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.
Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,
celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
Dej jim kus svého srdce,
tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,
aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.
Amen.