Oznamy pro farnost 4.10.2020

27.neděle v mezidobí

Při sbírce na Svatou zemi a Boží hrob minulou neděli se vybralo 7 636 korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

V měsíci říjnu se doporučuje modlit růženec.

Pokyny k epidemiologické situaci:

Pokyn arcibiskupa olomouckého k Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958 Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. Zakazuje

1. Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

II. Omezuje

3.   Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

Rozhodnutí vlády respektujeme. Při mši svaté mohou hrát varhany, může zazpívat žalm sólista z kůru.

Prosím kněze, aby tam, kde je účastníků na bohoslužbách více, nabídli více bohoslužeb, pokud je to možné, případně se vrátili k přenášení bohoslužeb streemováním.

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou.

Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku. Nadále platí hygienická opatření daná mým minulým rozhodnutím. Vezměme současnou situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede život podle evangelia. Dávejme dobrý příklad svobody, která dovede milovat i za cenu oběti a nést zodpovědnost, ale zároveň ukazujme lásku vynalézavou, která dovede za všech okolností najít cesty k naplnění našeho poslání hlasatelů radostné zvěsti i horlivých služebníků spásy. S tímto postojem řešme výuku náboženství, budování společenství i službu zpovědníků a duchovních pastýřů. Buďme pokorní a poslušní, ale nedejme se zastavit.

S vděčností za Vaši obětavou službu všem Vám žehnám!

Jan Graubner