Oznamy pro farnost 11.10.2020

28.neděle v mezidobí

V pátek nebude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Sbírka na misijní úmysly se prozatím odkládá.

Možnosti sledovat bohoslužby v televizi nebo na internetu najdete na našich farních stránkách.

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

• Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

• Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.

• Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové, se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

• Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.

• Plánovaní sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín. Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni.

Každému z vás ze srdce žehná

+ Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!