Oznamy pro farnost 20.12.2020

4.neděle adventní

Podle usnesení Vlády ČR se snižuje povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.

Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Rozdělte si svoji účast na mši svaté tak, abychom nepřekračovali limity stanovené vládním nařízením.

V pondělí a středu v době adventní zveme ještě na roráty, které začínají ráno v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky.

V našem kostele je možno si vykonat svatou zpověď vždy hodinu přede mší svatou.

Také v Uherském Hradišti se zpovídá před svátky. Ráno od 8.oo do 10.oo hodin v kostele svatého Františka Xaverského a od 15.oo do 18.oo hodin v kostele u františkánů.