Oznamy pro farnost 11.07.2021

15.neděle v mezidobí

Sbírka na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou na Jižní Moravě minulou neděli vynesla 55 204,- Kč. Všem dárcům jménem obdarovaných upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli odpoledne při mši svaté v 15.oo hodin se bude v kapli u svatého Antonína udělovat svátost pomazání nemocných.

V době mé nepřítomnosti se obracejte v případě pohřbu na farní úřad v Ostrožské Nové Vsi: Tel.704 616 792