Oznamy pro farnost 26.11.2023

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

V sobotu na přání papeže Benedikta XVI. se slaví vigilie, při které se prosí o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu.

Příští nedělí začíná ADVENT a nový církevní rok.

Přede mší svatou se budou žehnat adventní věnce.

Při sbírce minulou neděli na KŘESŤANSKÁ MEDIA se vybralo 13 970,- Kč.

Z dušičkového prodeje knih bylo darováno na potřeby kostela 3 150,-

Všem dárcům upřímné Pan Bůh zaplať.

Tuto neděli na Ježíše Krista Krále se koná po mši svaté před Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Prosím členy farní rady, aby se sešli v úterý 28. listopadu 2023 v 18.3o hodin v Pastoračním domě.