Prémie z Noci kostelů II.

Ostatky svatých

Přepis z farní kroniky

Na písemnou žádost lhotského faráře Antonína Mana jenž zavedl písemné spojení s frátrem Aloisem Kotačkou, dominikánem, a požádal ho, aby farníkům lhotským vyprosil u svatého Otce požehnání k těžkému dílu stavby kostela. Chovaje v srdci lásku ku vzdálené vlasti a milému rodišti svému chtěl frátr Kotačka učiniti radost spolurodákům svým a přinést jim z Říma nějakou vzácnou památku, proto všemi silami pracoval o to, aby mohl pro nový kostel opatřiti nějaké ostatky svatých aneb nějaký památný obraz a zvláště kousek ostatků sv. Jakuba apoštola, patrona zdejšího.

Jak se mu dařilo, vysvítá z listu, který napsal:

Ctihodný otče a veledůstojný pane faráři.
Den 5. Září pro chudého bratra, pro Vás a Vaše milé farníky a dobrodince chrámu Páně u sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě zůstane nezapomenutelný. Nynější panující Svatý Otec Pius X. vlastnoručně podepsal Vás a Vaše milé farníky a dobrodince chrámu Páně. Toto jest první, co jsem první pro Vás zvláštního obdržel. Svatý Otec obyčejně napíše tři slova a teď Vám napsal několik řádků, čemuž se náš celý konvent divil. Tak jestli mi dopřeje Bůh zdraví, mám jet skrz Florencii, Bolognu, Paduu a Vídeň do Lhoty. Mojím nejvřelejším přáním, abych mohl přijeti na svaté požehnání 20. září. Budu ještě psáti, aby bratr Martin přijel do Písku na štáci, nebo mám mnoho věcí pro kostel.

Jeho příchodem byli nejen jeho příbuzní potěšeni ale celá farnost a okolí se těšilo na „římského frátra“.

Ale zvláště já chválil jsem Božskou Prozřetelnost, že mě tam v chudém bratrovi poslala vydatného pomocníka ku oslavě svěcení chrámu Páně. Přivezl památek opravdu mnoho. Pro mne obraz Otce Pia jubilanta stojícího.

Pod krásným a památným obrazem byla tato slova:
Svatý Otče, Antonín Man farář v Ostrožské Lhotě arcidiecéze Olomoucké co nejlaskavěji prosí u nohou Vaší svatosti o apoštolské požehnání pro své farníky a o plnomocné odpustky pro všechny dobrodince, jež pomocí byl nedávno vystavěn nový chrám, kteří vyplní podmínky k vykonání odpustků těch obyčejně předepsané.
Pod tímto českým přepisem bylo spoustu napsáno rukou jeho svatosti.

Dále přivezen frátrem z Říma obraz rovněž zarámovaný sv. Dominika klečícího před růžencovou Pannou Marií posvěcený a obdivovaný Svatým Otcem Piem X. K tomu též přinešen velký Relikviář Quiář pro vystavění svatých ostatků důmyslně zhotovený a darovaný pro farníky lhotské. Dobrý fráter dlouho sbíral krejcary a korunky než tyto dary zakoupiti mohl. A konečně v pytlíku čistě upraveném a vyšitém donesl ostatky následujících svatých: Mezi prvními památkami přinešena též částečka Svatého Kříže. Tato památka byla odeslána do Olomouce ku prozkoumání s prosbou, aby ve dny určité svaté ostatky lidu k uctívání předloženy býti mohly. K výročnímu dni posvěcení chrámu Páně 25. Října 1909 odeslány tímže milým dobrodincem frátrem z Říma další ostatky.

Málokterý chrám na Moravě takovými památkami honositi se může. Kéž přimlouvají se za nás tito svatí miláčkové Boží, jejichž ostatky farníci tak uctivě uvítali.