Svatý František z Assisi - 4. říjen

Svatý František z Assisi - 4. říjen

Během internace v Želivu složil
P. Šuránek celou řadu básní. Většina vznikla k danému liturgickému období, které právě probíhalo nebo je napsal pro své spolubratry – spoluvězně.

Následující báseň o sv. Františku z Assisi sepsal a věnoval 4. 10. 1952 k svátku P. Františkovi.
Báseň pravděpodobně byla pro pozdějšího kardinála Františka Tomáška.

Více o sv. Františku z Assisi zde

Přepsáno z rukopisu, neupraveno.
Slova podtržená a psana velkými písmeny jsou opsána podle originálu, tak jak je P. Šuránek zaznamenal.

Svatý František – Chudáček Boží

Když chladl svět a přibývalo mrazu
a Ďábel chystal lidstvu zkázu,
když oheň vášní v nitrech rozněcoval
a v ohni pekel žhavá pouta koval,
když věřícím už nechutnala mana
do způsob chleba Láskou Boží daná –
CHLÉB místo slova Božího jim dával,
po zlatých mincích hlad v nich vyvolával.

Když místo TĚLA, na kříži jež pnělo,
svět učil znát jen lačné lidské tělo
a dál mu velel, cokoli by chtělo,
by lidstvo v něm jen svého boha mělo,
by Boha prázdné chtělo jen svou slávu,
v prach strhlo trním ovinutou Hlavu –
když ďábel v duších živil (pěstil) svoji pýchu
a svět se dusil ve výparech hříchu,
když místo světel Ducha nadzemského
zas hrábl v popel boha pohanského,
a rostl Kain a přibývalo Chámů,
když v chladných (pustých) srdcích nemohlo kvést štěstí
a člověk nestačil už kříž svůj nésti –
Bůh poslal TEBE, by ses na kříž zvedal,
a s Kristem lidstvu zahynouti nedal!

Ty, oděn pravdou proti duchu klamu,
ses ujal v lásce osyřelých chrámů,
tys chudobu si zvolil za svou paní
a jizvy Páně přijal do svých dlaní,
půst proti těm, kdo zbožňovali jídlo,
chléb nebes dali v plen za dobré bydlo,
za peníze, jež smetím byly tobě,
za „oslí hnůj“ se zaprodali zlobě!

Svět nechtěl krásu nadpozemskou chápat –
tys neváhal i trním za ni chvátat,
tys objal kříž, bok tiskls k Srdci Páně,
bys rozežhavil srdce v jeho ráně!
Vystoupils na kříž! Rozepjals ruce
měls s Pánem v jeho láskyplné muce,
by jeho Srdce tvým svou lásku lilo,
zem vyprahlou by znova orosilo.

Zněl pláč tvůj světem v mocném burácení
„Znám není Ježíš a milován není!“
Bez lásky k němu není lásky žádné!
Svět bez ní umře! V jícen pekla padne!

Je třeba OHNĚ! V srdci Páně plane!
Tak milovalo! Tak je zanedbané!
Ke KŘÍŽI, bratři, sestry milované,
ať na nás jeho požehnání skane!

Do srdce Páně vložte srdce svoje!
Tam naleznete věčné lásky zdroje:
a s LÁSKOU ŠTĚSTÍ, štěstí nevýslovné,
že na zemi mu žádné není rovné!

OD ZEMĚ VÝŠE! Do náruče Jeho
pro naše hříchy na kříž přibitého!
Od země výše! Křížem výše k nebi!
V ráj změňte srdce, v ráj změníte zemi!
Do chrámů zpátky! Svatých kněží třeba!
Ze svatostánků andělského chleba!

Pryč s chladným kovem!
Léčky ďábla mařit!
A s darem Božím dobře hospodařit!
NÉST VĚRNĚ KŘÍŽ! A nést jej za POKÁNÍ,
pro lidských hříchů svaté narovnání!
Jít TVRDOU CESTOU! Noho zkrvavenou!
Má naše nebe Krve Páně cenu?

BOJ ZAHÁLCE! A boj dobrému bydlu,
těl zbožňování, boj skvělému jídlu.
Boj hrabivosti, lakotě a pýše!
Pláč nad těmi, kdo „bohu“ slouží v břiše!
Boj nelásce, boj sobectví a zášti,
buď zahalena v jakémkoli plášti!

VÝŠ! Ještě výše! Na KŘÍŽ Pána mého!
VÝŠ! V Náruč Boha, štěstí jediného!
Ach, svatý Blázne lásky k Páně kříži!
Řad ctitelů tvých v úctě k tobě vzhlíží
a žebrá vroucně, aby Boha prosil,
by – jak ty – každý jizvy Krista nosil!

Ty rány v rukou, ať se chrání zlého,
a rány v nohou, ať jdou cestou jeho!
a ránu v srdci, ať se láska Boží
v ně vkořeňuje a v něm stále množí!
Pros za nás všechny! I my chceme být svatí!
Chceme láskou k Bohu a k svým bližním pláti!
Na KŘÍŽI BÝT svých svatých povinností,
jak OBĚŤ hořet ohněm pravých ctností!
Chceme jak ty jíti, jak ty umírati
na SRDCI PÁNĚ, v rukou jeho Máti.
Zde s tebou Bohu, lidem sebe dáti,
tam s tebou v Bohu vždy se radovati!

Zas chladne svět! Zas přibývá mrazu!
Zas kruté peklo chystá lidstvu zkázu!
Slyš, Františku, slyš prosby naše vřelé:
CHRAŇ MRAZU NÁS, CHRAŇ MRAZU LIDSTVO CELÉ!