Pozvánka na mši svatou u příležitosti 30. výročí úmrtí P. Šuránka

Pozvánka na mši svatou u příležitosti 30. výročí úmrtí P. Šuránka

Buď můj život čest a chvála Boží,
jiným růže sobě trní, hloží….

Služebník Boží
P. Antonín Šuránek

* 29. května 1902
+ 3. listopadu 1982

Spirituál kněžského semináře v Olomouci.
Celý jeho kněžský život byl zasvěcen formaci kněží.Při příležitosti 30. výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antonína Šuránka zveme kněze, jáhny i Boží lid ke vzpomínkové bohoslužbě obětované za svatost kněží a nová povolání.

V úterý 6. listopadu 2012 od 16:00 h ve farním kostele v Ostrožské Lhotě.

- v 16:00 h se kněží modlí u oltáře Korunku Božího milosrdenství
- následuje mše sv. - hlavní celebrant otec Mons. Jan Graubner
- adorace za kněze s modlitbou litanií ke Kristu Knězi a Oběti
- průvod ke hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov


Dobrý Bože utíkáme se k tobě s velkou důvěrou a prosíme o vyslyšení našich proseb za kněze a nová kněžská povolání v našich moravských diecézích na přímluvu tvého služebníka otce Antonína.