Malý kurz pastorace - online (další pokračování)

Malý kurz pastorace - online (další pokračování)

... Ze slova pastorace je cítit jeho původ v latině a jeho souvislost s „pastýřskou péčí o duše“.

Můžeme ho chápat také jako spirituálně-psychologicko-sociální pomoc člověku. Z katolické tradice zase pochází jeho smysl jako pastýřská péče o svěřené lidi, kteří jsou vedeni pastýřem (duchovním) k Bohu.

Jiným – novějším – významem slova pastorace je „praxe církve“.

Zjednodušeně řečeno, to jak církev žije, to co se v církvi děje, to co křesťané dělají, pokud to směřuje k druhým lidem a k Bohu, to je pastorace. ...
(Tak popisuje význam slova Informační zpravodaj Diecézní charity České Budějovice.)

Do pastorace se může zapojit každý z nás.
Úkolem křesťana je vydávat svědectví o evangeliu vlastním životem, právě tam, kde se nachází (ve škole, zaměstnání, v rodině, …).

Prožíváme Rok víry, který celosvětově vyhlásil Benedikt XVI.
Naše vlast navíc žije Rokem Eucharistie, kterým se připravuje na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Nejen to jsou důvody k zastavení a zamyšlením se nad svým místem v církvi.
Na webu pastorace.cz vychází na pokračování Malý kurz pastorace.
Zkusme se do něj začíst a zjistit, čím mohu obohatit život v církvi právě já!

1. Pastorální teologie a pastorace

2. Dogmatická konstituce Lumen gentium s ohledem na pastorální teologii

3. Dogmatická konstituce Lumen gentium s ohledem na pastorální teologii

4. Aktéři pastorační činnosti

5. Prostory pastorace

6. Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení

7. Víra a její předávání v dnešní společnosti

8. Prožívání víry

9. Bible v liturgické a pastorační činnosti

10. Evangelizovat - katechizovat - informovat?

11. Evangelizace, katechizace a další pojmy

12. Laici v pastorační službě

13. Zásady pastorační služby laiků

14. Pastorace společenství

15. Pastorační problémy společenství

16. Senioři v církvi – pastorovaní a pastorující

17. Zkušenosti se sektami a destruktivními kulty v pastoraci v ČR

18. Katechumenát

Fotogalerie

Cyklopouť do Napajedel - září 2011