Z poslední vůle P. Šuránka

„Děkuji milosrdnému Bohu za dar života,
za to, že jsem se narodil v křesťanské rodině,
že jsem byl pokřtěn, křesťansky vychován
a povolán ke svatému kněžství.
I za to děkuji, že jsem byl jako kněz
sedm roků poctivým dělníkem ve Štramberku.
Děkuji všem spolužákům, všem věřícím,
mezi nimiž jsem jako kněz působil,
bohoslovcům a akademikům
za jejich trpělivost a důvěru.
Ani vlast, ani církev jsem, díky Bohu,
v dobách těžkých zkoušek nezradil.
Umírám těžce jsa si vědom veliké odpovědnosti
za pomoc při výchově kněžstva.
Dá-li mi Pán Bůh milost spásy,
budu na své dobrodince pamatovat.“